Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 39 60 715
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Informacje dla sprzedawców napojów alkoholowych

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Warunkiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pozytywna opinia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej.

Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jedynie pod kątem ich zgodności z uchwałą Rady Miejskiej co ich usytuowania (tekst uchwały poniżej).

Art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.

Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2.

UCHWAŁA NR LXVI/600/18 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 28 sierpnia 2018 r.w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Środa Śląska

KONTROLE PUNKTÓW SPRZEDAŻY

Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja przeprowadza również interwencje, po uzyskaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Członkowie ww. zespołu w trakcie kontroli i interwencji podejmują działania edukacyjne skierowane do przedsiębiorców oraz sprzedawców.

Art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.

Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak