Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 39 60 715
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Dokument

Jednostka:
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Opis:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej

 


REGULAMIN RAKOSZYCKIEGO
CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY LOKALNEJ

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Działalność Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej w skrócie RCCZiKL ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi, prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej oraz wspieranie ich poprzez otwarty i bezpłatny dostęp do książki, informacji i wiedzy.
2.RCCZiKL jest miejscem ogólnodostępnym przeznaczonym do przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych. RCCZiKL jest integralną częścią Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.
3.Administratorem RCCZiKL jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.
4.W obiekcie wydzielone są dwie strefy. W pierwszej znajduje się biblioteka z kafejką internetową w drugiej sala wiejska z zapleczem gastronomicznym, która pełni rolę świetlicy wiejskiej.
5. Zasady dotyczące korzystania z biblioteki określa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dostępny na stronie www.bpsrodaslaska.ig.pl .
6. RCCZiKL otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
7.Cele działania  RCCZiKL:
a) organizowanie wydarzeń popularyzujących sztukę, kulturę, wiedzę, książkę, czytelnictwo tj. spotkań tematycznych, wystaw, warsztatów, konkursów itp.
b) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności lokalnej,
c) organizacja imprez okolicznościowych, spotkań dla mieszkańców wsi (festyny, uroczystości itp.),
d|) współpraca z radą sołecką oraz organizacjami i środowiskami lokalnymi,
e) promocja wsi i gminy.


II. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. W zajęciach świetlicowych ma możliwość uczestniczenia każde dziecko powyżej 6 roku życia.
W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby pełnoletnie. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą przebywać w RCCZiKL wyłącznie z opiekunem (rodzice, dziadkowie, osoba pełnoletnia z najbliższej rodziny). Dzieci do 18 roku życia w świetlicy przebywają wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna dziecka.
2. Rodzic dziecka powinien złożyć u osoby prowadzącej zajęcia oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicy. Wzór oświadczenia znajduje się u osoby prowadzącej  zajęcia.
3. Odpowiedzialność za dzieci w drodze do RCCZiKL i do domu spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
4. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć świetlicowych ponoszą osoby prowadzące zajęcia.
5. Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i imieniu będące skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażeniu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.


III. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY
1. Uczestnicy zajęć w RCCZiKL mają prawo do: wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i  zainteresowaniami, życzliwego i podmiotowego traktowania, swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań.
2. Uczestnicy świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu RCCZIKL, dbania o porządek, poszanowanie mienia, kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć oraz odpowiedzialności za własne postępowanie.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem w budynku RCCZiKL oraz na należącym do niego terenie w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków odurzających i przebywania pod ich wpływem w budynku i na należącym do niego terenie.
5. Na terenie  RCCZiKL obowiązuje zakaz palenia papierosów
6. Pracownik RCCZiKL ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z placówki osobie, która pomimo upomnień łamie punkty zawarte w Regulaminie, bądź dopuści się celowego zniszczenia mienia oraz która nie stosuje się do poleceń  pracownika RCCZiKL. Należy wtedy wskazać okres, na który dziecko jest zawieszone.
7. Ze sprzętu znajdującego się w RCCZiKL ma prawo korzystać każdy z jej uczestników.
8. Mienie należące do RCCZiKL (np. zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren obiektu.


IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, adres poczty e mail: bp@srodaslaska.pl , tel. 71 317 28 14.
2. Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl , tel. 693 337 954.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa  pracowników, odwiedzających oraz ochrony mienia a także ochrony przeciwpożarowej na terenie Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  przepisów prawa tj., art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
5. W RCCZiKL został wprowadzony regulamin monitoringu wizyjnego.
6. Pełna treść zasad przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego znajduje się w siedzibie Administratora.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin RCCZiKL oraz jego zmiany opracowuje i wdraża Dyrektor Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.
2. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania obowiązujących zasad i norm prawa, w tym zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości a także z zasadami współżycia społecznego.
3. Skargi dotyczące funkcjonowania RCCZiKL należy składać do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.


Data utworzenia:
03-11-2021
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Renata Warzych
dodano do BIP dnia 03-11-2021 14:49:39
rejestr zmian | Informacje...